Regulamin Kodów rabatowych

 • 1. Definicje
 1. Sprzedawca – KOBIETA I NATURA z siedzibą w Żernikach Wrocławskich pod adresem Dębowa 31, 55-010 Żerniki Wrocławskie, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000267547, NIP: 8942885600, REGON: 020416133.
  2. Szkoła Świadomego i zdrowego stylu życia – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem szkola.kobietainatura.pl.
  3. Klient – klient Sklepu internetowego będący dysponentem Kodu rabatowego.
  4. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego podlegający realizacji przez Klienta w Sklepie internetowym.
 • 2. Warunki ogólne
 1. Sprzedawca udostępnia Kody rabatowe:
  a) w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail Klienta,
  b) w formie informacji publicznej z wykorzystaniem dowolnego źródła komunikacji np. media społecznościowe, materiały reklamowe,
  c) w formie komunikatu w Sklepie internetowym.
  2. Kod rabatowy posiada określoną datę ważności. Realizacja Kodu rabatowego po jego dacie ważności jest niemożliwa.
  3. Wartość Kodu rabatowego może być wyrażona jako rabat procentowy lub kwotowy od wartości zamówienia złożonego w Sklepie internetowym.
  4. Możliwość realizacji Kodu rabatowego może zostać ograniczona do wybranych kategorii produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
  5. Kod rabatowy nie podlega sumowaniu w jednym zamówieniu z innymi kodami rabatowymi lub promocjami dostępnymi w Sklepie internetowym, chyba że Sprzedawca zaznaczył inaczej.
  6. Kod rabatowy ma zastosowanie tylko dla produktów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla produktów, które mają już obniżoną cenę.
  7. Szczegółowe warunki realizacji Kodu rabatowego mogą zostać określone w wiadomości, informacji lub komunikacie zawierającym Kod rabatowy. Warunki te mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 3. Realizacja Kodu rabatowego
 1. W celu skorzystania z Kodu rabatowego, Klient podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym w trakcie wypełnienia formularza zamówienia w polu oznaczonym „Kod rabatowy” wpisuje odpowiedni ciąg znaków, a następnie potwierdza wykorzystanie kodu poprzez przycisk „Aktywuj”.
  2. Użycie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie całej wartości zamówienia lub ceny produktu, którego kategorii dotyczy Kod rabatowy o jego wartość.
  3. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego gdy upłynęła jego data ważności.
  4. Sprzedawca zastrzega, iż w czasie obowiązywania Kodu rabatowego ceny produktów mogą̨ ulec zmianie.
  5. Kod rabatowy nie jest środkiem płatniczym. Kodu rabatowego nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
  6. Jeżeli Kupon rabatowy został użyty niezgodnie z Regulaminem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Klienta.
 • 4. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail info@imc.wroc.pl.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu ich otrzymania przez Sprzedawcę.
  3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
  4. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta jest każdorazowo ograniczona do wartości Kuponu rabatowego.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem Danych osobowych klientów jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronach Sklepu internetowego.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie udostępniona na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Kody rabatowe są realizowane na zasadach określonych w brzmieniu Regulaminu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  4. Ewentualne spory wynikające udzielenia zniżki w postaci Kodu rabatowego, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Sprzedawcy o ile właściwe przepisy prawa nie stanowią inaczej (np. w przypadku sporów z konsumentem sądem właściwym może być sąd właściwy miejscowo dla konsumenta).
  5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://szkola.fundacjakobietainatura.pl/regulamin
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 26.08.2021
Menu
X
X
X